Warunki korzystania

Ostatnia aktualizacja: 8 maja 2021 r

Niniejszy dokument określa zasady i warunki („Warunki”), na których savetik.cc („my” lub „nas”) będzie świadczyć usługi dla Ciebie na swoich stronach internetowych, w tym między innymi na wyżej wymienionych stronach internetowych (łącznie: "Strona internetowa"). Niniejsze Warunki stanowią umowę umowną pomiędzy Tobą a nami. Odwiedzając, uzyskując dostęp, używając i/lub dołączając (łącznie „korzystając”) z Serwisu, wyrażasz zrozumienie i akceptację niniejszego Regulaminu. Jak użyto w w tym dokumencie określenia „ty” lub „twój” odnoszą się do ciebie, każdego podmiotu, który reprezentujesz, twojego lub jego przedstawicieli, następcy, cesjonariusze i podmioty stowarzyszone oraz dowolne Twoje urządzenia lub ich urządzenia. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ ZE WSZYSTKIMI NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYWAJ, NIE MOŻESZ KORZYSTAĆ Z STRONY I MUSISZ PRZESTAĆ KORZYSTAĆ Z STRONY INTERNETOWEJ.

Uprawnienia użytkownika

Udzielamy Państwu niewyłącznego, niezbywalnego i ograniczonego prawa dostępu, niepublicznego wyświetlania i korzystania z Witryny, w tym całej dostępnej w niej treści („Treść”) (z zastrzeżeniem ograniczeń Witryny). Twój komputer lub urządzenie mobilne zgodnie z niniejszymi Warunkami. Użytkownik może uzyskiwać dostęp do Witryny i korzystać z niej wyłącznie w swoim celu do użytku osobistego i niekomercyjnego.

Niniejsza dotacja może zostać przez nas wypowiedziana według własnego uznania z dowolnego powodu i według naszego wyłącznego uznania, za uprzednim powiadomieniem lub bez. Po rozwiązaniu umowy możemy, ale nie jesteśmy zobowiązani: (i) usunąć lub dezaktywować Twoje konto, (ii) zablokować Twoje konto adresy e-mail i/lub adresy IP lub w inny sposób zakończyć korzystanie i możliwość korzystania z Witryny i/lub (iii) usunąć i/lub usunąć dowolne zgłoszenia użytkownika (zdefiniowane poniżej). Zgadzasz się nie używać ani nie próbować korzystać z Witryny po jej zakończeniu wspomniane zakończenie. Z chwilą rozwiązania umowy wygasa Twoje prawo do korzystania z Witryny, ale wszystkie pozostałe fragmenty niniejszych Warunków pozostają w mocy. Przyjmujesz do wiadomości, że nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za wygaśnięcie zgody na użytkowanie.

Własność intelektualna

O ile nie wskazano inaczej, Witryna stanowi naszą zastrzeżoną własność, a cały kod źródłowy, bazy danych, funkcje, oprogramowanie, projekty stron internetowych, materiały audio, wideo, tekst, zdjęcia i grafika w Witrynie (łącznie zwane „Treścią”) oraz zawarte w nich znaki towarowe, znaki usługowe i logo („Znaki”) stanowią naszą własność lub są przez nas kontrolowane, lub licencjonowane i są chronione prawami autorskimi i znakami towarowymi oraz różnymi innymi prawami własności intelektualnej i przepisy dotyczące nieuczciwej konkurencji obowiązujące w Stanach Zjednoczonych, międzynarodowe prawa autorskie i konwencje międzynarodowe. The Treści i Znaki są udostępniane w Witrynie „TAK JAK JEST”, wyłącznie w celach informacyjnych i do użytku osobistego. Z wyjątkiem jako wyraźnie określone w niniejszych Warunkach użytkowania, żadna część Witryny ani żadna Treść ani Znaki nie mogą być kopiowane, powielane, agregowane, ponownie publikowane, przesyłane, publikowane, publicznie wyświetlane, kodowane, tłumaczone, przesyłane, rozpowszechniane, sprzedawane, licencjonowane lub w inny sposób wykorzystywane do jakichkolwiek celów komercyjnych bez naszej wyraźnej pisemnej zgody pozwolenie.

Usługi i treści

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Witryna internetowa jest narzędziem do wyszukiwania i pobierania. Można z niego korzystać wyłącznie zgodnie z prawem. My nie zachęcaj, nie toleruj, nie nakłaniaj ani nie zezwalaj na korzystanie z Witryny, które może naruszać jakiekolwiek prawo, w tym pobieranie jakichkolwiek filmów i plików audio objętych prawami autorskimi.

Rozumiesz i potwierdzasz, że podczas korzystania z Witryny będziesz narażony na różne treści źródeł obejmujących treści udostępniane w Serwisie przez innych użytkowników, usługi, strony oraz w sposób zautomatyzowany lub w inny sposób (łącznie „Treści stron trzecich”) i że nie kontrolujemy ani nie ponosimy odpowiedzialności za jakąkolwiek osobę trzecią Treść imprezy. Rozumiesz i przyjmujesz do wiadomości, że możesz być narażony na treści, które są niedokładne, obraźliwe, nieprzyzwoite lub w inny sposób budzące zastrzeżenia lub mogące zaszkodzić systemom komputerowym użytkownika, bez ograniczania innych ograniczenia niniejszych postanowień o odpowiedzialności, zgadzasz się zrzec i niniejszym zrzekasz się wszelkich ustawowych lub słusznych praw lub środków zaradczych, jakie możesz mieć przeciwko nam w związku z tym.

Nie rościmy sobie prawa własności ani kontroli nad treściami stron trzecich. Osoby trzecie zachowują wszelkie prawa przysługujące Stronom Trzecim Treść i oni są odpowiedzialni za odpowiednią ochronę swoich praw.

Rozumiesz i potwierdzasz, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za monitorowanie Strony internetowej niewłaściwe treści lub zachowanie. Jeśli w dowolnym momencie zdecydujemy się, według naszego wyłącznego uznania, na monitorowanie takich treści, będziemy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie treści, nie ma obowiązku modyfikowania ani usuwania takich treści (w tym Użytkownika Zgłoszenia i treści stron trzecich) i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zachowanie innych osób przesyłających takie treści treści (w tym treści przesłane przez użytkowników i treści osób trzecich).

Bez ograniczania poniższych postanowień dotyczących ograniczenia odpowiedzialności i zrzeczenia się gwarancji, cała Treść (w tym Treści Użytkownika i Treści Osób Trzecich) w Witrynie są udostępniane użytkownikowi w formie „TAK JAK JEST” dla jego informacji wyłącznie do użytku osobistego i nie będziesz używać, kopiować, reprodukować, rozpowszechniać, transmitować, nadawać, wyświetlać, sprzedawać, licencjonować lub w inny sposób wykorzystywać Treści do jakichkolwiek innych celów bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora odpowiednich właścicieli/licencjodawców Treści.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że możemy według własnego uznania odmówić publikowania, usunięcia lub zablokowania dostępu do dowolnej Treści z jakiegokolwiek powodu lub bez powodu, z powiadomieniem lub bez.

Zabronione działania użytkownika

Jako użytkownik Serwisu zgadzasz się nie:

  • Systematycznie pobieraj dane lub inną treść ze Strony w celu tworzenia lub kompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcji, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez naszej pisemnej zgody.
  • Dyskredytowanie, niszczenie lub w inny sposób krzywdzenie, naszym zdaniem, nas i/lub Witryny.
  • Angażować się w nieautoryzowane tworzenie ramek lub łączenie się z Witryną.
  • Ingerować, zakłócać lub tworzyć nadmierne obciążenie Witryny lub połączonych sieci lub usług do Strony internetowej.
  • Kopiuj lub dostosowuj oprogramowanie Strony, w tym między innymi Flash, PHP, HTML, JavaScript i inne kod.
  • Odszyfrować, dekompilować, dezasemblować lub odtwarzać kodu źródłowego dowolnego oprogramowania, które zawiera lub w jakikolwiek sposób tworzy w części Witryny.
  • Korzystaj z Witryny w ramach wszelkich prób konkurowania z nami lub korzystania z Witryny i/lub Treści w inny sposób dla jakichkolwiek przedsięwzięć generujących dochód lub przedsięwzięć komercyjnych.
Termin i zakończenie

Niniejsze Warunki użytkowania pozostają w pełnej mocy i obowiązują podczas korzystania z Witryny. BEZ OGRANICZANIA INNEGO POSTANOWIENIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA ZASTRZEGAMY PRAWO DO, WEDŁUG NASZEGO WYŁĄCZNEGO UZNANIA I BEZ POWIADOMIENIA ANI ODPOWIEDZIALNOŚCI, ODMOWA DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z STRONY (W TYM BLOKOWANIA NIEKTÓRYCH ADRESÓW IP) JAKIEJKOLWIEK OSOBIE Z DOWOLNEGO POWODU LUB BEZ POWÓD, W TYM M.in. NARUSZENIE JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB ZOBOWIĄZAŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYCH WARUNKI KORZYSTANIA LUB OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA LUB ROZPORZĄDZEŃ. MOŻEMY ZAKOŃCZYĆ KORZYSTANIE LUB UCZESTNICTWO W WITRYNIE LUB USUŃ WSZELKIE TREŚCI LUB INFORMACJE, KTÓRE Opublikowałeś w dowolnym momencie, bez ostrzeżenia, według naszego wyłącznego uznania.

Modyfikacja i przerwanie

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub usunięcia zawartości Strony w dowolnym momencie i z dowolnego powodu według własnego uznania i bez uprzedzenia. Nie można otrzymywać żadnych innych powiadomień o jakichkolwiek zmianach. UZNAJESZ TO DALSZE KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ PO TAKICH ZMIANACH BĘDZIE STANOWIŁO AKCEPTACJĘ TYCH POPRAWEK, NIEZALEŻNIE OD CZY JE NAPRAWDĘ PRZECZYTAŁEŚ.

Zastrzegamy sobie również prawo do modyfikacji lub zaprzestania udostępniania całości lub części Witryny w dowolnym momencie bez powiadomienia. Będziemy nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia usług Strona.

Nie możemy zagwarantować, że Witryna będzie dostępna przez cały czas. Możemy napotkać sprzęt, oprogramowanie lub inne elementy problemy lub konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych związanych ze Stroną, skutkujące przerwami, opóźnieniami lub błędami. My zastrzega sobie prawo do zmiany, przeglądu, aktualizacji, zawieszenia, zaprzestania lub innej modyfikacji Strony w dowolnym momencie i na czas z jakiegokolwiek powodu bez powiadomienia. Zgadzasz się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niedogodności spowodowane niemożnością uzyskania dostępu do Strony lub korzystania z niej w czasie przestoju lub zaprzestania działania Strony. Żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie będzie interpretowane jako zobowiązanie nas do utrzymywania i wspierania Witryny lub dostarczania czegokolwiek związanych z nimi poprawek, aktualizacji lub wydań.

Zastrzeżenie

STRONA JEST DOSTARCZANA W STANIE, W JAKIM JEST I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI. ZGADZASZ SIĘ NA KORZYSTANIE Z WITRYNY I NASZYCH USŁUG BĘDZIESZ NA WŁASNE RYZYKO. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WYŁĄCZAMY WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W ZWIĄZKU Z WITRYNĄ I JEJ KORZYSTANIEM, W TYM M.in. DOROZUMIANYMI GWARANCJAMI FIRMY WARTOŚĆ HANDLOWA, PRZYDATNOŚĆ DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIE PRAW. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ O DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI ZAWARTOŚCI WITRYNY LUB TREŚCI JAKICHKOLWIEK STRON INTERNETOWYCH POWIĄZANYCH Z WITRYNĄ ORAZ NAS NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK (1) BŁĘDY, BŁĘDY LUB NIEDOKŁADNOŚCI W TREŚCI I MATERIAŁACH, (2) OBRAŻENIA OSOBISTE LUB SZKODY W MIENIU JAKIEGOKOLWIEK CHARAKTERU, WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO STRONY I KORZYSTANIA Z NIEJ, (3) WSZELKI NIEUPOWAŻNIONY DOSTĘP LUB WYKORZYSTANIE NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW I/LUB WSZELKICH INFORMACJI OSOBOWYCH I/LUB FINANSOWYCH INFORMACJE W NIM PRZECHOWYWANE, (4) WSZELKIE PRZERWY LUB ZATRZYMANIE TRANSMISJI DO LUB ZE STRONY, (5) WSZELKIE BŁĘDY, WIRUSY, KONIE TROJAŃSKIE I PODOBNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZESYŁANE DO LUB ZA POŚREDNICTWEM STRONY PRZEZ DOWOLNĄ OSOBĘ TRZECIĄ I/LUB (6) WSZELKIE BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W JAKICHKOLWIEK TREŚCI I MATERIAŁACH LUB ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU PONIESIONE W WYNIKU WYKORZYSTANIE WSZELKICH TREŚCI WYSŁANYCH, PRZESYŁANYCH LUB W INNY SPOSÓB UDOSTĘPNIonych ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY. NIE GWARANTUJEMY, NIE POTWIERDZAMY, GWARANTUJE ANI NIE PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PRODUKT LUB USŁUGA REKLAMOWANY LUB OFEROWANY PRZEZ OSÓB TRZECICH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY, DOWOLNEJ STRONY INTERNETOWEJ Z HIPERLINKAMI LUB DOWOLNEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB APLIKACJI MOBILNEJ WYSTĘPUJĄCEJ W DOWOLNYM BANERZE LUB INNEJ REKLAMIE ORAZ NIE BĘDZIEMY STRONĄ ANI W ŻADEN SPOSÓB ODPOWIEDZIALNI ZA MONITOROWANIE JAKICHKOLWIEK TRANSAKCJI MIĘDZY TOBĄ A JAKIMIKOLWIEK ZEWNĘTRZNI DOSTAWCY PRODUKTÓW LUB USŁUG. Podobnie jak w przypadku zakupu produktu lub usługi za pośrednictwem dowolnego środka przekazu lub w W KAŻDYM ŚRODOWISKU NALEŻY KIEROWAĆ SIĘ SWOJĄ NAJLEPSZĄ OCENĄ I ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ, JEŚLI TO WŁAŚCIWE.

Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYM WYPADKU MY ANI NASI DYREKTORZY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI WOBEC PAŃSTWA LUB JAKICHKOLWIEK OSÓB TRZECICH ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, SZKODY POŚREDNIE, WYNIKOWE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB KARNE, W TYM UTRATA ZYSKÓW, UTRATA DOCHODÓW, UTRATA DANYCH LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA ZE STRONY, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI TAKIE USZKODZENIA.

Odszkodowanie i zwolnienie

Niniejszym wyrażasz zgodę na zabezpieczenie nas i zabezpieczenie przed wszelkimi szkodami i roszczeniami osób trzecich oraz wydatki, w tym honoraria adwokackie, wynikające z korzystania przez Ciebie z Witryny i/lub z naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków.

W przypadku sporu z jednym lub większą liczbą innych użytkowników lub stronami trzecimi, niniejszym zwalniasz nas, naszym funkcjonariuszom, pracownikom, agentom i następcom prawnym od roszczeń, żądań i odszkodowań (rzeczywistych i wynikowych) wszelkiego rodzaju i natury, znane i nieznane, podejrzane i niepodejrzewane, ujawnione i nieujawnione, wynikające z lub w jakikolwiek sposób związany z takimi sporami i/lub Witryną.