Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt op 8 mei 2021

Dit document bevat de algemene voorwaarden ("Voorwaarden") waarop savetik.cc ("wij" of "ons") zal voorzien dienstverlening aan u op haar websites, inclusief maar niet beperkt tot de hierboven genoemde websites (gezamenlijk de "Website"). Deze Voorwaarden vormen een contractuele overeenkomst tussen u en ons. Door het bezoeken, openen, gebruiken en/of Door deel te nemen aan (gezamenlijk "gebruiken") van de Website, geeft u aan dat u deze Voorwaarden begrijpt en aanvaardt. Zoals gebruikt in in dit document verwijzen de termen ‘u’ of ‘uw’ naar u, elke entiteit die u vertegenwoordigt, uw vertegenwoordigers of haar vertegenwoordigers, opvolgers, rechtverkrijgenden en gelieerde ondernemingen, en al uw of hun apparaten. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE VOORWAARDEN VAN GEBRUIK, MAG U DE SITE NIET GEBRUIKEN EN MOET U STOPPEN MET HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE.

Gebruikersrechten

Wij verlenen u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt recht op toegang, niet-openbare weergave en gebruik van de Website, inclusief alle daarin beschikbare inhoud (de "Inhoud") (onder voorbehoud van de beperkingen van de Website) op uw computer of mobiele apparaat in overeenstemming met deze Voorwaarden. U mag de Website uitsluitend voor uw eigen doeleinden bezoeken en gebruiken persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

Deze subsidie ​​kan door ons naar eigen inzicht, om welke reden dan ook, worden beëindigd, met of zonder voorafgaande kennisgeving. Bij beëindiging kunnen wij, maar zijn wij niet verplicht: (i) uw account verwijderen of deactiveren, (ii) uw account blokkeren e-mailadres en/of IP-adressen of anderszins uw gebruik van en de mogelijkheid om de Website te gebruiken beëindigen, en/of (iii) en/of verwijder al uw Gebruikersinzendingen (hieronder gedefinieerd). U stemt ermee in de Website daarna niet meer te gebruiken of te proberen te gebruiken genoemde beëindiging. Bij beëindiging eindigt de toekenning van uw recht om de Website te gebruiken, maar alle andere gedeelten van deze Voorwaarden blijven van kracht. U erkent dat wij niet verantwoordelijk zijn jegens u of een derde partij voor de beëindiging van uw gebruiksvergunning.

Intellectueel eigendom

Tenzij anders aangegeven is de Site ons eigendom en zijn alle broncodes, databases, functionaliteiten, software, website-ontwerpen, audio, video, tekst, foto's en afbeeldingen op de site (gezamenlijk de "Inhoud") en de daarin opgenomen handelsmerken, dienstmerken en logo's (de “Merken”) zijn eigendom van of worden beheerd door ons of aan ons in licentie gegeven, en worden beschermd door auteursrecht- en handelsmerkwetten en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentiewetten van de Verenigde Staten, internationale auteursrechtwetten en internationale verdragen. De De inhoud en de merken worden uitsluitend ter informatie en voor persoonlijk gebruik op de site aangeboden “AS IS”. Behalve als zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van de Site en geen enkele Inhoud of Merken worden gekopieerd, gereproduceerd, samengevoegd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, publiekelijk weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, gelicentieerd of anderszins geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming toestemming.

Diensten en inhoud

U erkent dat de Website een zoek- en downloadtool is. Het mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de wet. Wij moedig geen enkel gebruik van de website aan, tolereer, induceer of sta het niet toe dat in strijd is met enige wet, inclusief de downloaden van auteursrechtelijk beschermde video's of audio.

U begrijpt en erkent dat u, wanneer u de Website gebruikt, wordt blootgesteld aan inhoud van verschillende bronnen bronnen, waaronder inhoud die op de Website beschikbaar is gesteld door andere gebruikers, diensten, partijen en via geautomatiseerde of andere middelen (gezamenlijk "Inhoud van derden") en waarover wij geen controle hebben en waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn Partij inhoud. U begrijpt en erkent dat u mogelijk wordt blootgesteld aan inhoud die onnauwkeurig, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins verwerpelijk of kan schade toebrengen aan uw computersystemen en, zonder de ander te beperken beperking van aansprakelijkheidsbepalingen in dit document, stemt u ermee in afstand te doen, en doet u hierbij afstand van, alle wettelijke of billijke rechten of rechtsmiddelen die u in verband hiermee tegen ons kunt hebben.

Wij claimen geen eigendom of controle over inhoud van derden. Derden behouden alle rechten op Derden Content en zij zijn verantwoordelijk voor het beschermen van hun rechten, indien van toepassing.

U begrijpt en erkent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor het monitoren van de Website ongepaste inhoud of gedrag. Als wij er op enig moment naar eigen goeddunken voor kiezen om dergelijke inhoud te monitoren, zullen wij aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor dergelijke inhoud, heeft geen verplichting om dergelijke inhoud te wijzigen of te verwijderen (inclusief gebruikersgegevens). Inzendingen en inhoud van derden) en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor het gedrag van anderen die dergelijke inzendingen doen inhoud (inclusief gebruikersinzendingen en inhoud van derden).

Zonder beperking van de onderstaande bepalingen over aansprakelijkheidsbeperkingen en afwijzingen van garanties, is alle Inhoud (inclusief gebruikersinzendingen en inhoud van derden) op de website wordt ter informatie aan u verstrekt "AS-IS" uitsluitend voor persoonlijk gebruik en u mag deze niet gebruiken, kopiëren, reproduceren, distribueren, verzenden, uitzenden, weergeven, verkopen, licentie of anderszins exploiteren voor welk ander doel dan ook de inhoud zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve eigenaren/licentiegevers van de inhoud.

U erkent dat wij naar eigen goeddunken kunnen weigeren inhoud te publiceren, te verwijderen of de toegang tot inhoud te blokkeren om welke reden dan ook, of zonder enige reden, met of zonder voorafgaande kennisgeving.

Verboden gebruikersactiviteiten

Als gebruiker van de Website gaat u ermee akkoord om niet:

  • Op systematische wijze gegevens of andere inhoud van de site ophalen om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory zonder schriftelijke toestemming van ons.
  • Naar onze mening ons en/of de Site in diskrediet brengen, bezoedelen of anderszins schade toebrengen.
  • Zich bezighouden met ongeoorloofde framing van of koppelingen naar de website.
  • De Website of de aangesloten netwerken of diensten verstoren, verstoren of onnodig belasten naar de Website.
  • Kopieer of pas de websitesoftware aan, inclusief maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.
  • Het ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse-engineeren van de software waaruit deze bestaat of die op enigerlei wijze wordt gemaakt een deel van de Website op te zetten.
  • Gebruik de Website als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of gebruik de Website en/of de Inhoud anderszins voor elke inkomstengenererende onderneming of commerciële onderneming.
Termijn en beëindiging

Deze Gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht zolang u de Site gebruikt. ZONDER ANDEREN TE BEPERKEN BIJ DE BEPALING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN BEHOUDEN WIJ ons het recht voor om, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE (INCLUSIEF HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN) AAN IEDERE PERSOON, OM WELKE REDEN DAN OOK, OF VOOR GEEN REDEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHENDING VAN ENIGE VERKLARING, GARANTIE OF VERBOND IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF VAN ENIGE TOEPASSELIJKE WET OF REGELGEVING. WIJ KUNNEN UW GEBRUIK OF DEELNAME AAN DE SITE OF VERWIJDER ALLE INHOUD OF INFORMATIE DIE U OP ELK MOMENT HEBT GEPLAATST, ZONDER WAARSCHUWING, NAAR ONS EIGEN GOEDDUNKEN.

Wijziging en onderbreking

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de site op elk moment en om welke reden dan ook bij ons te wijzigen, aan te passen of te verwijderen naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving. Er mag geen andere kennisgeving aan u worden gedaan over eventuele wijzigingen. U ERKENT DAT UW VOORTDURENDE GEBRUIK VAN DE WEBSITE NA DERGELIJKE WIJZIGINGEN ZAL UW AANVAARDING VAN DERGELIJKE WIJZIGINGEN INHOUDEN, ONGEACHT OF U ZE WERKELIJK HEBT GELEZEN.

We behouden ons ook het recht voor om de site of een deel ervan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. Wij zullen is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Locatie.

Wij kunnen niet garanderen dat de Site te allen tijde beschikbaar zal zijn. Er kunnen hardware-, software- of andere problemen optreden problemen of de noodzaak om onderhoud uit te voeren met betrekking tot de Site, resulterend in onderbrekingen, vertragingen of fouten. Wij behouden zich het recht voor om de Site op elk moment of voor welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving aan u. U gaat ermee akkoord dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site tijdens een downtime of stopzetting van de Site. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden kan worden geïnterpreteerd als een verplichting voor ons om de Site te onderhouden en te ondersteunen, of om deze te leveren correcties, updates of releases die daarmee verband houden.

Vrijwaring

DE SITE WORDT GELEVERD OP BASIS VAN AS-IS EN ZOALS BESCHIKBAAR. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE EN ONZE DIENSTEN ZAL OP EIGEN RISICO ZIJN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, AF. IN VERBAND MET DE SITE EN UW GEBRUIK DAARVAN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE SITE OF DE INHOUD VAN WEBSITES DIE AAN DE SITE GEKOPPELD ZIJN EN WIJ ZAL GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID AANVAARDEN VOOR ENIGE (1) FOUTEN, FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN VAN INHOUD EN MATERIALEN, (2) PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE, (3) ELKE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE VEILIGE SERVERS EN/OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIËLE DAARIN OPGESLAGEN INFORMATIE, (4) ELKE ONDERBREKING OF STOPZETTING VAN DE TRANSMISSIE NAAR OF VAN DE SITE, (5) EVENTUELE BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN EN DERGELIJKE DIE DOOR EEN DERDE PARTIJ NAAR OF VIA DE SITE KUNNEN WORDEN VERZONDEN, EN/OF (6) FOUTEN OF OMISSIES IN DE INHOUD EN HET MATERIAAL OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK OPGENOMEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN INHOUD DIE WORDT GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE SITE. WIJ GARANDEREN NIET, ONDERSCHRIJVEN NIET, GARANTIE OF AANVAARDT DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIG PRODUCT OF DIENST DIE WORDT GEADVERTEERD OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE PARTIJ VIA DE SITE, ELKE GEHYPERLINKTE WEBSITE, OF ENIGE WEBSITE OF MOBIELE APPLICATIE DIE IN EEN BANNER OF ANDERE RECLAME WORDT VERMELD, EN WIJ ZIJN GEEN PARTIJ BIJ OF ZIJN OP GEEN ENKELE WIJZE VERANTWOORDELIJK VOOR HET TOEZICHT OP ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U EN ENIGE DERDE LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. ZOALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA WELKE MEDIUM OF IN IN ELKE OMGEVING MOET U UW BESTE OORDEEL GEBRUIKEN EN VOORZICHTIGHEID OETEN WAAR DAT PASSEND IS.

Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, VOORBEELDSCHADE, INCIDENTELE SCHADE, SPECIALE SCHADE OF PUNITIES, WAARONDER WINSTDERVING, INKOMSTENVERLIES, VERLIES VAN GEGEVENS OF ANDERE SCHADE VOORTVLOEIEND UIT UW GEBRUIK VAN DE SITE, ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Schadeloosstelling en vrijwaring

U stemt er hierbij mee in ons schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle schade en claims van derden kosten, inclusief advocatenhonoraria, die voortvloeien uit uw gebruik van de Website en/of uit uw schending van deze Voorwaarden.

In het geval dat u een geschil heeft met een of meer andere gebruikers of derden, vrijwaart u ons hierbij, onze functionarissen, werknemers, agenten en rechtsopvolgers tegen claims, eisen en schade (werkelijke schade en gevolgschade) van welke aard dan ook, bekend en onbekend, verdacht en onvermoed, onthuld en niet openbaar gemaakt, voortkomend uit of die op enigerlei wijze verband houdt met dergelijke geschillen en/of de Website.