Điều khoản sử dụng

Cập nhật lần cuối vào ngày 8 tháng 5 năm 2021

Tài liệu này nêu rõ các điều khoản và điều kiện ("Điều khoản") mà savetik.cc ("chúng tôi" hoặc "chúng tôi") sẽ cung cấp theo đó dịch vụ cho bạn trên các trang web của mình, bao gồm nhưng không giới hạn các trang web được liệt kê ở trên (gọi chung là "Trang mạng"). Các Điều khoản này cấu thành một thỏa thuận hợp đồng giữa bạn và chúng tôi. Bằng cách truy cập, truy cập, sử dụng và/hoặc tham gia (gọi chung là "sử dụng") Trang web, bạn thể hiện sự hiểu biết và chấp nhận các Điều khoản này. Như được sử dụng trong tài liệu này, các thuật ngữ "bạn" hoặc "của bạn" đề cập đến bạn, bất kỳ tổ chức nào bạn đại diện, đại diện của bạn hoặc của tổ chức đó, người kế nhiệm, người được chuyển nhượng và chi nhánh cũng như bất kỳ thiết bị nào của bạn hoặc của họ. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY SỬ DỤNG, BẠN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ BẠN PHẢI NGỪNG SỬ DỤNG TRANG WEB.

Đặc quyền của người dùng

Chúng tôi cấp cho bạn quyền không độc quyền, không thể chuyển nhượng và có giới hạn để truy cập, hiển thị không công khai và sử dụng Trang web, bao gồm tất cả nội dung có sẵn trên đó ("Nội dung") (tuân theo các hạn chế của Trang web) trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn phù hợp với các Điều khoản này. Bạn chỉ có thể truy cập và sử dụng Trang web cho mục đích của mình sử dụng cá nhân và phi thương mại.

Khoản trợ cấp này có thể bị chúng tôi chấm dứt theo ý muốn vì bất kỳ lý do gì và theo quyết định riêng của chúng tôi, có hoặc không có thông báo trước. Sau khi chấm dứt, chúng tôi có thể, nhưng không bắt buộc: (i) xóa hoặc hủy kích hoạt tài khoản của bạn, (ii) chặn tài khoản của bạn e-mail và/hoặc địa chỉ IP hoặc chấm dứt việc sử dụng và khả năng sử dụng Trang web của bạn và/hoặc (iii) xóa và/hoặc xóa bất kỳ Nội dung gửi của người dùng nào của bạn (được xác định bên dưới). Bạn đồng ý không sử dụng hoặc cố gắng sử dụng Trang web sau khi nói chấm dứt. Sau khi chấm dứt, việc cấp quyền sử dụng Trang web của bạn sẽ chấm dứt, nhưng tất cả các quyền khác các phần của Điều khoản này sẽ tồn tại. Bạn thừa nhận rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt việc cấp quyền sử dụng của bạn.

Sở hữu trí tuệ

Trừ khi có quy định khác, Trang web là tài sản độc quyền của chúng tôi và tất cả mã nguồn, cơ sở dữ liệu, chức năng, phần mềm, thiết kế trang web, âm thanh, video, văn bản, hình ảnh và đồ họa trên Trang web (gọi chung là “Nội dung”) và các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và logo có trong đó (“Nhãn hiệu”) được sở hữu hoặc kiểm soát bởi chúng tôi hoặc được cấp phép cho chúng tôi và được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu cũng như nhiều quyền sở hữu trí tuệ khác và luật cạnh tranh không lành mạnh của Hoa Kỳ, luật bản quyền quốc tế và các công ước quốc tế. Các Nội dung và Nhãn hiệu được cung cấp trên Trang web “NGUYÊN TRẠNG” chỉ dành cho thông tin và mục đích sử dụng cá nhân của bạn. Ngoại trừ như được quy định rõ ràng trong các Điều khoản sử dụng này, không phần nào của Trang web và không có Nội dung hoặc Nhãn hiệu nào được phép sao chép, sao chép, tổng hợp, tái bản, tải lên, đăng, hiển thị công khai, mã hóa, dịch, truyền, phân phối, bán, được cấp phép hoặc khai thác cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có văn bản trước rõ ràng của chúng tôi sự cho phép.

Dịch vụ và Nội dung

Bạn thừa nhận rằng Trang web là một công cụ tìm kiếm và tải xuống. Nó chỉ có thể được sử dụng theo quy định của pháp luật. Chúng tôi không khuyến khích, bỏ qua, xúi giục hoặc cho phép bất kỳ việc sử dụng Trang web nào có thể vi phạm bất kỳ luật nào, bao gồm cả tải xuống bất kỳ video hoặc âm thanh có bản quyền.

Bạn hiểu và thừa nhận rằng, khi sử dụng Trang web, bạn sẽ tiếp xúc với nội dung từ nhiều nguồn khác nhau. các nguồn bao gồm nội dung được cung cấp trên Trang web bởi người dùng, dịch vụ, các bên khác và thông qua tự động hoặc các phương tiện khác (gọi chung là "Nội dung của bên thứ ba") và chúng tôi không kiểm soát cũng như không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung thứ ba nào Nội dung của Đảng Bạn hiểu và thừa nhận rằng bạn có thể tiếp xúc với nội dung không chính xác, xúc phạm, không đứng đắn hoặc bị phản đối hoặc có thể gây hại cho hệ thống máy tính của bạn và không giới hạn các hành vi khác giới hạn của các điều khoản trách nhiệm pháp lý ở đây, bạn đồng ý từ bỏ và từ bỏ bất kỳ quyền hoặc quyền hợp pháp hoặc công bằng nào các biện pháp khắc phục mà bạn có thể áp dụng chống lại chúng tôi liên quan đến vấn đề đó.

Chúng tôi khẳng định không sở hữu hoặc kiểm soát Nội dung của bên thứ ba. Các bên thứ ba giữ mọi quyền đối với Bên thứ ba Nội dung và họ có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của mình khi thích hợp.

Bạn hiểu và thừa nhận rằng chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong việc giám sát Trang web để nội dung hoặc hành vi không phù hợp. Nếu vào bất kỳ thời điểm nào chúng tôi tùy ý lựa chọn giám sát nội dung đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung đó, không có nghĩa vụ sửa đổi hoặc xóa bất kỳ nội dung nào như vậy (bao gồm cả Người dùng Nội dung gửi và Nội dung của bên thứ ba) và không chịu trách nhiệm về hành vi của người khác gửi bất kỳ nội dung nào như vậy nội dung (bao gồm Nội dung do người dùng gửi và Nội dung của bên thứ ba).

Không giới hạn các quy định dưới đây về giới hạn trách nhiệm pháp lý và từ chối bảo đảm, tất cả Nội dung (bao gồm Nội dung do người dùng gửi và Nội dung của bên thứ ba) trên Trang web được cung cấp cho bạn "AS-IS" để bạn biết thông tin và chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân và bạn không được sử dụng, sao chép, sao chép, phân phối, truyền tải, phát sóng, hiển thị, bán, cấp phép hoặc khai thác Nội dung cho bất kỳ mục đích nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chủ sở hữu/người cấp phép tương ứng của Nội dung.

Bạn thừa nhận rằng chúng tôi có thể tùy ý từ chối xuất bản, xóa hoặc chặn quyền truy cập vào bất kỳ Nội dung nào vì bất kỳ lý do gì hoặc không có lý do gì, có hoặc không có thông báo.

Hoạt động người dùng bị cấm

Với tư cách là người dùng Trang web, bạn đồng ý không:

  • Truy xuất một cách có hệ thống dữ liệu hoặc nội dung khác từ Trang web để tạo hoặc biên dịch, trực tiếp hoặc gián tiếp, một bộ sưu tập, biên soạn, cơ sở dữ liệu hoặc thư mục mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.
  • Theo quan điểm của chúng tôi, làm mất uy tín, làm hoen ố hoặc gây tổn hại cho chúng tôi và/hoặc Trang web.
  • Tham gia vào việc đóng khung hoặc liên kết trái phép tới Trang web.
  • Can thiệp, làm gián đoạn hoặc tạo gánh nặng quá mức cho Trang web hoặc các mạng hoặc dịch vụ được kết nối vào trang web.
  • Sao chép hoặc điều chỉnh phần mềm Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở Flash, PHP, HTML, JavaScript hoặc phần mềm khác mã số.
  • Giải mã, dịch ngược, tháo rời hoặc thiết kế đối chiếu bất kỳ phần mềm nào bao gồm hoặc bằng bất kỳ cách nào tạo ra chiếm một phần của Trang web.
  • Sử dụng Trang web như một phần của mọi nỗ lực cạnh tranh với chúng tôi hoặc sử dụng Trang web và/hoặc Nội dung cho bất kỳ nỗ lực tạo doanh thu hoặc doanh nghiệp thương mại nào.
Thời hạn và chấm dứt

Các Điều khoản sử dụng này sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực trong khi bạn sử dụng Trang web. KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ NÀO KHÁC CUNG CẤP CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, CHÚNG TÔI BẢO LƯU QUYỀN THEO QUYẾT ĐỊNH RIÊNG CỦA MÌNH VÀ MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, TỪ CHỐI TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB (BAO GỒM CHẶN ĐỊA CHỈ IP NHẤT ĐỊNH), ĐỐI VỚI BẤT KỲ NGƯỜI NÀO VÌ BẤT KỲ LÝ DO NÀO HOẶC KHÔNG LÝ DO, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN VI PHẠM BẤT KỲ TUYÊN BỐ ĐẠI DIỆN, BẢO ĐẢM HOẶC GIAO ƯỚC NÀO TRONG NÀY ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG HOẶC BẤT KỲ LUẬT HOẶC QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH NÀO. CHÚNG TÔI CÓ THỂ CHẤM DỨT VIỆC SỬ DỤNG HOẶC THAM GIA CỦA BẠN VÀO TRANG WEB HOẶC XÓA BẤT KỲ NỘI DUNG HOẶC THÔNG TIN NÀO MÀ BẠN ĐĂNG BẤT CỨ LÚC NÀO MÀ KHÔNG CÓ CẢNH BÁO, THEO QUYẾT ĐỊNH RIÊNG CỦA CHÚNG TÔI.

Sửa đổi và gián đoạn

Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc xóa nội dung của Trang web bất cứ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do gì theo quy định của chúng tôi. tùy ý mà không cần thông báo. Không có thông báo nào khác có thể được gửi cho bạn về bất kỳ sửa đổi nào. BẠN THỪA NHẬN RẰNG VIỆC BẠN TIẾP TỤC SỬ DỤNG TRANG WEB SAU KHI SỬA ĐỔI NHƯ VẬY SẼ CHẤP NHẬN CÁC SỬA ĐỔI ĐÓ, BẤT CỨ BẠN ĐÃ ĐỌC THỰC SỰ NÀY.

Chúng tôi cũng có quyền sửa đổi hoặc ngừng toàn bộ hoặc một phần Trang web mà không cần thông báo bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, đình chỉ hoặc ngừng cung cấp Địa điểm.

Chúng tôi không thể đảm bảo Trang web sẽ luôn có sẵn. Chúng tôi có thể gặp phải phần cứng, phần mềm hoặc các vấn đề khác sự cố hoặc cần thực hiện bảo trì liên quan đến Trang web, dẫn đến gián đoạn, chậm trễ hoặc lỗi. Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi, cập nhật, tạm dừng, ngừng hoặc sửa đổi Trang web bất kỳ lúc nào hoặc trong bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo cho bạn. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc sự bất tiện do bạn không thể truy cập hoặc sử dụng Trang web trong bất kỳ thời gian ngừng hoạt động hoặc ngừng hoạt động của Trang web. Không có điều khoản nào trong các Điều khoản sử dụng này được hiểu là bắt buộc chúng tôi phải duy trì và hỗ trợ Trang web hoặc cung cấp bất kỳ nội dung nào sửa chữa, cập nhật hoặc phát hành có liên quan.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ NGUYÊN TRẠNG VÀ SẴN CÓ. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI BẠN SẼ TỰ CHỊU RỦI RO. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, CHÚNG TÔI TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC ĐẢM BẢO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB VÀ VIỆC SỬ DỤNG CỦA BẠN, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý CỦA KHẢ NĂNG CÓ THỂ BÁN, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO HOẶC ĐẠI DIỆN VỀ ĐỘ CHÍNH XÁC HOẶC TÍNH ĐẦY ĐỦ CỦA NỘI DUNG CỦA TRANG WEB HOẶC NỘI DUNG CỦA BẤT KỲ TRANG WEB NÀO LIÊN KẾT VỚI TRANG WEB VÀ CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM HAY TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ (1) LỖI, SAI LẦM HOẶC SỰ KHÔNG CHÍNH XÁC nào về NỘI DUNG VÀ TÀI LIỆU, (2) THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN HOẶC THIỆT HẠI TÀI SẢN, DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO NÀO, DO VIỆC BẠN TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB, (3) BẤT KỲ TRUY CẬP TRÁI PHÉP HOẶC SỬ DỤNG MÁY CHỦ AN TOÀN CỦA CHÚNG TÔI VÀ/HOẶC BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ/HOẶC TÀI CHÍNH THÔNG TIN ĐƯỢC LƯU TRỮ TRONG NÀY, (4) BẤT KỲ GIÁN ĐOẠN HOẶC NGỪNG TRUYỀN ĐẾN HOẶC TỪ TRANG WEB, (5) BẤT KỲ LỖI NÀO, VI-rút, ngựa trojan hoặc những thứ tương tự có thể được truyền tới hoặc thông qua trang web bởi bất kỳ bên thứ ba nào và/hoặc (6) MỌI LỖI HOẶC THIẾU SÓT TRONG BẤT KỲ NỘI DUNG VÀ TÀI LIỆU NÀO HOẶC MỌI MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI DƯỚI BẤT KỲ LOẠI NÀO PHÁT SINH DO KẾT QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO ĐƯỢC ĐĂNG, TRUYỀN HOẶC CÁCH KHÁC ĐƯỢC SẴN CÓ QUA TRANG WEB. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM, XÁC NHẬN, ĐẢM BẢO HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC QUẢNG CÁO HOẶC CUNG CẤP BỞI BÊN THỨ BA THÔNG QUA TRANG WEB, BẤT KỲ TRANG WEB LIÊN KẾT NÀO HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB HOẶC ỨNG DỤNG DI ĐỘNG NÀO NỔI BẬT TRONG MỌI BANNER HOẶC QUẢNG CÁO KHÁC VÀ CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG LÀ MỘT BÊN HOẶC BẤT KỲ CÁCH NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM GIÁM SÁT BẤT CỨ GIAO DỊCH GIỮA BẠN VÀ BẤT KỲ CÁCH NÀO NHÀ CUNG CẤP SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ BÊN THỨ BA. NHƯ VỀ VIỆC MUA SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ QUA BẤT KỲ PHƯƠNG TIỆN HOẶC TRÊN NÀO BẤT KỲ MÔI TRƯỜNG NÀO, BẠN NÊN SỬ DỤNG SỰ ĐÁNH GIÁ TỐT NHẤT VÀ THẬN TRỌNG KHI THÍCH HỢP.

Trách nhiệm hữu hạn

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP CHÚNG TÔI HOẶC GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN HOẶC ĐẠI LÝ CỦA CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VỀ BẤT KỲ TRỰC TIẾP NÀO, THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, DO HẬU QUẢ, MẸO, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC TRỪNG PHẠT, BAO GỒM MẤT LỢI NHUẬN, MẤT DOANH THU, MẤT DỮ LIỆU HOẶC CÁC THIỆT HẠI KHÁC PHÁT SINH TỪ VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB, NGAY CẢ KHI CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY.

Bồi thường và giải phóng

Theo đây, bạn đồng ý bồi thường cho chúng tôi và giữ cho chúng tôi không bị tổn hại trước mọi thiệt hại cũng như khiếu nại của bên thứ ba và các chi phí, bao gồm phí luật sư, phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang web và/hoặc do bạn vi phạm các Điều khoản này.

Trong trường hợp bạn có tranh chấp với một trong những người dùng khác hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, bạn sẽ miễn trừ cho chúng tôi, cán bộ, nhân viên, đại lý và người kế nhiệm của chúng tôi khỏi các khiếu nại, yêu cầu và thiệt hại (thực tế và do hậu quả) thuộc mọi loại hoặc tính chất, đã biết và chưa biết, nghi ngờ và không nghi ngờ, tiết lộ và không tiết lộ, phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến các tranh chấp đó và/hoặc Trang web.